top of page
  • hipertermia

Immunoterapia raka - jak na układ immunologiczny wpływa hipertermia?

Pod wpływem szoku termicznego na powierzchni komórek nowotworowych wytwarzają się białka szoku cieplnego.

Dzięki białkom szoku cieplnego (heat shock proteins HSP) nierozpoznawalny wcześniej nowotwór staje się w końcu widoczny dla układu odpornościowego chorego, a tym samym układ odpornościowy zaczyna podejmować działania w celu wyeliminowania komórek uznanych jako wrogie (naturall killer NK).


Immunoterapia raka, onkologia a hipertermia, oddziaływanie, skuteczność, zalety
Immunoterapia raka a hipertermia - proces działania

Hipertermia jako metoda oddziałująca na układ odpornościowy wpływa na układ immunologiczny stymulując go do nasilenia działania mającego wpływ na niszczenie komórek nowotworowych. Działanie na układ immunologiczny organizmu polega na wytwarzaniu białek szoku termicznego opłaszczających się na powierzchni komórek nowotworowych, przez co komórki nowotworowe stają się rozpoznawalne przez system immunologiczny, co umożliwia ich zwalczanie przez układ odpornościowy organizmu. W odpowiedzi na szok termiczny komórki syntezują specjalną grupę białek, które nazwano białkami szoku cieplnego (heat shock proteins HSP's). To grupa białek, których ekspresja wzrasta, kiedy komórki są narażone na działanie czynników stresowych, m.in. podwyższonej temperatury. Wykazono istotny wpływ białek szoku cieplnego w terapii przeciwnowotworowej. Dowiedziono, że białka szoku cieplnego indukują immunogenność komórek nowotworowych, czyli uczestniczą w odpowiedzi układu immunologicznego (odporonościowego) skierowanej przeciwko patogenom i nowotworom.

Białka szoku cieplnego (białka opiekuńcze) są ważnym czynnikiem zapobiegającym m.in. pojawianiu się przerzutów odległych. Dołączenie do leczenia hipertermii indukuje ich powstawanie potęgując odpowiedź układu immunologicznego przeciwko komórkom nowotworowym. Uwolnione białka szoku termicznego wychwytywane są przez komórki dendrytyczne a następnie poddawane działaniu limfocytów T z udziałem kompleksów MHC klasy I (major histocompatibility complex) inicjując odpowiedź układu immunologicznego. Udowodniono, że HSP ulegają nadmiernej ekspresji w różnych typach nowotworów, gdzie zaangażowane są m.in. w proliferację, przerzuty, śmierć komórek nowotworowych oraz w umiejętność rozpoznawania ich przez układ immunologiczny. Niektóre białka szoku cieplnego mają predyspozycje do wzbudzenia silnej odpowiedzi przeciwnowotworowej układu odpornościowego. Ma to kluczowe znaczenie w powodzeniu terapii przeciwnowotworowej.

Rozwój nowotworów uwarunkowany jest m.in. tym, że nowotwór ucieka spod kontroli układu immunologicznego, stając się nierozpoznawalny dla układu odpornościowego.

Nowotwór za pośrednictwem wielu mechanizmów hamuje normalną reakcję odpornościową organizmu - co powoduje rozwój komórek nowotworowych. Tłumiony w ten sposób układ odpornościowy dopuszcza do rozwoju nowotworów złośliwych.

Dzięki białkom szoku cieplnego (HSP) nowotwór staje się rozpoznawalny dla układu immunologicznego chorego, a tym samym układ odpornościowy zaczyna podejmować działania w celu wyeliminowania komórek nowotworowych.

Zadaniem uaktywnionych komórek NK (naturall killer NK) jest wyeliminowanie komórek rozpoznanych jako wrogie.


Więcej informacji dotyczących oddziaływania, zalet przebiegu terapii na stronach poświęconych poszczególnym rodzajom hipertermii: www.sohosynergy.pl


SOHOSYNERGY™ jest na terenie Polski wyłącznym dystrybutorem systemów do hipertermii: systemu do hipertermii powierzchniowej Hydrosun® TWH1500, systemu do hipertermii lokoregionalnej, miejscowej SYNCHROTHERM® RF1200S, systemu do hipertermii całego ciała, systemowej Heckel HT3000.


#immunoterapia #immunoterapiaraka #ukladodpornosciowy #ukladimmunologiczny #nowotwor #rak #onkologia #hipertermia #hipertermialokoregionalna #hipertermiapunktowa #elektrohipertermia #hipertermiapojemnosciowa #hipertermiagleboka #hipertermiamiejscowa #hipertermiapowierzchniowa #hipertermiacalegociala #hipertermiasystemowa #hipertermiaogolnoustrojowa

bottom of page